មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើ Inkscape

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើ Inkscape

Inkscape គឺជាកម្មវិធីវ៉ិចទ័ររចនាក្រាហ្វិក សម្រាប់ Windows និង Mac ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្កើតក្រាបហ្វិកតាមរបៀបស្រដៀងនឹង កម្មវិធី Adobe Illustrator និងកម្មវិធី CorelDraw។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 15
 • 50
 • Course Includes
 • រៀនតាមវីដេអូ
 • ផ្តល់ software ដោយឥតគិតថ្លៃ


What you will learn

 • រៀនរចនា និងបង្កើតឡូហ្គូ (Logo)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ (Banner)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតនាមប័ណ្ណ (Name Card)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតខិត្តប័ណ្ណ (Flyer, Brochure)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតផ្ទាំងរូបភាព (Poster)

Course Content

10 sections • 90 lectures • 10h 03m total length
ការកំណត់ Theme នឹង Layout
04:56min
ការតំឡើងកម្មវិធី Inkscape
05:05min
ស្វែងយល់ពីផ្ទាំងកម្មវិធី
04:54min
របៀប Pan / Zoom In / Zoom Out
05:07min
របៀប Reset Preference
02:24min
ការបង្កើតឯកសារថ្មី
05:22min
ការកំណត់ Document Properties
06:37min
ការបង្កើតឯកសារ From Templates
03:15min
ការបង្កើត Templates
07:30min
ការ Save និង ដាក់ឈ្មោះឯកសារ
03:41min
របៀប Import and Export
08:56min
ការប្រើប្រាស់ Undo History
04:05min
ការគ្រប់គ្រង់ Dialogs
03:36min
ការបង្កើត Page
06:14min
ការប្រ់ប្រាស់Snap
03:41min
ការបង្កើត​ Layers
05:19min
ការបង្កើត​ Sub Layers
02:36min
ការប្រើប្រាស់ Guideline
05:27min
ការកំណត់ Grid Setting
06:59min
ការប្រើប្រាស់ Selection Tool
10:14min
ការប្រើប្រាស់ Edit Paths Tool
04:04min
ការប្រើប្រាស់ Rectangle - Square Tool
05:37min
ការប្រើប្រាស់ Circle-Ellipse-Arc Tool
04:08min
ការប្រើប្រាស់ Polygon-Star Tool
02:32min
ការប្រើប្រាស៉ 3D Box Tool
03:24min
ការប្រើប្រាស់ Spirals
03:33min
ការប្រើប្រាស់​Bezier Curves Tool
16:42min
ការប្រើប្រាស់ Draw freehand line Tool
03:47min
ការប្រើប្រាស់ Brush Strokes Tool
05:15min
របៀបសរសេរអក្សរលើខ្សែPath (Text on paths)
08:05min
ការដាក់រូបភាពក្នុងអក្សរ (Picture in to text)
04:02min
ការប្រើប្រាស់ Text Tool
05:15min
ការកែសម្រួលអក្សរ (Edit Text)
06:06min
ការកែសម្រួលអក្សរកំរិតខ្ពស់ (Advance Edit Text)
05:25min
ការប្រើប្រាស់ Stacking Order
04:24min
ការបង្វិល Objects
04:10min
ការលាក់ និងការបង្ហាញ Objects
03:34min
របៀប Skewing Objects
02:59min
ការប្រើប្រាស់ Align and Distribute
06:34min
ការប្រើប្រាស់ Clip និង Mask
07:15min
ការប្រើប្រាស់ Fill Bounded Areas Tool
03:12min
របៀប Selecting Objects
04:47min
របៀប Scale Objects
06:44min
របៀបផ្លាស់ទី Objects (Moving Objects) (1)
07:34min
របៀបផ្លាស់ទី Objects (Moving Objects)(2)
04:27min
របៀបប្រាស់ Grid Arrange
04:31min
ការប្រើប្រាស់ Tweak Object Tool (1)
05:21min
ការប្រើប្រាស់ Tweak Object Tool (2)
03:31min
ការប្រើប្រាស់ Pick Colors Tool
04:31min
ការប្រើប្រាស់ Gradient Tool
06:52min
ការប្រើប្រាស់ Mesh Gradient Tool
06:37min
ការប្រើប្រាស់ Spray Tool
08:25min
ការប្រើប្រាស់ Erase Objects or Paths Tool
03:35min
ការប្រើប្រាស់ Diagram Connector Tool
06:26min
ការប្រើប្រាស់ Union/Difference/Intersection
03:29min
ការប្រើប្រាស់ Exclusion/Division/Cut Path
04:13min
ការប្រើប្រាស់ Combine និង Break Apart
03:31min
ការប្រើប្រាស់ Inset និង Outset
01:52min
ការប្រើប្រាស់ Dynamic Offset-Link Offset
04:33min
របៀប Clone Objects
04:23min
ការប្រើប្ាស់ Measure Objects Tool
06:35min
ការដាក់ Fill
04:24min
ការដាក់​ Strokes
07:39min
ការដាក់ Stroke Styles
02:51min
ការប្រើប្រាស់ Opacity និង Blur
03:04min
ការប្រើប្រាស់ Path Effects
10:50min
ការប្រើប្រាស់ Corner Construction​​ Effect និង Grid Effect
06:09min
ការប្រើប្រាស់ Ellipse from points Effect
02:56min
ការប្រើប្រាស់ Rotate Copy Effect និង Offset Effect
06:09min
ការប្រើប្រាស់ Ellipse by 5 points Effect និង Measure Segments Effect
05:47min
ការប្រើប្រាស់ Envelope Deformation Effect
05:03min
ការដាក់ស្រមោល (Drop Shadow)
04:41min
ការប្រើប្រាស់ Bevels
03:37min
ការដាក់ Materials
03:30min
ការដាក់ Textures
03:22min
ការប្រើប្រាស់ Filter Editor
02:51min
របៀបបង្កើតប្រតិទិន (Creating Calendar)
04:22min
ការបង្កើត QR Code
07:29min
រៀនបង្កើតឡូហ្កូ (1)
12:29min
រៀនបង្កើតឡូហ្កូ (2)
15:41min
រៀនបង្កើតឡូហ្កូ​ (3)
24:14min