តក្តវិទ្យា និងសំណុំ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

តក្តវិទ្យា និងសំណុំ

តក្កវិទ្យា និងសំណុំ ជាមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាមុខវិទ្យាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ និងកម្រិតថ្នាក់បន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឧត្តមសិក្សា។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 15
 • 18
 • Course Includes
 • រៀនអនឡាញផ្ទាល់ (LIVE)
 • សរុបរយៈពេលសិក្សា 20 ម៉ោង
 • វគ្គច័ន្ទ-សុក្រ 01ម៉ោង/01ថ្ងៃ
Tags:
MathWhat you will learn

 • រៀនពីនិយមន័យសំណើ និងតម្លៃភាពពិតនៃសំណើ
 • រៀនពីឈ្នាប់តក្កវិទ្យា និងការប្រើឈ្នាប់តក្កវិទ្យា
 • រៀនពីប្រភេទនៃសម្រាយបញ្ជាក់ និងដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់គណិតវិទ្យា
 • រៀនពីសញ្ញាណនៃសំណុំ ប្រភេទនៃសំណុំ និងប្រមាណវិធីលើសំណុំ

Course Content

2 sections • 6 lectures •
សំណើ
mb
ឈ្នាប់តក្កវិទ្យា
mb
ប្រភេទនៃសម្រាយបញ្ជាក់
mb
សញ្ញាណនៃសំណុំ
mb
ប្រមាណវិធីលើសំណុំ
mb
លក្ខណៈនៃប្រមាណវិធីលើសំណុំ
mb

Requirements

 • 1. សិស្សដែលខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះ 2. សិស្សពូកែដែលចង់ពង្រីកសក្ដានុពលចំណេះដឹង 3. រៀនដោយការយល់ និងមានការគិតស៊ីជម្រៅ

Description

ក្រោយពីរៀនចប់វគ្គនេះ សិស្សនឹងមានសមត្ថភាពដូចជា៖

 • យល់ដឹងពីនិយមន័យសំណើ និងកំណត់តម្លៃភាពពិតនៃសំណើ
 • យល់ដឹងពីឈ្នាប់តក្កវិទ្យា និងប្រើប្រាស់ឈ្នាប់តក្កវិទ្យាបានត្រឹមត្រូវ
 • យល់ដឹងពីប្រភេទនៃសម្រាយបញ្ជាក់ និងដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់គណិតវិទ្យា
 • យល់ដិងពីសញ្ញាណនៃសំណុំ និងកំណត់បានពីសំណុំប្រភេទផ្សេងៗនៃសំណុំ
 • ធ្វើប្រមាណវិធីលើសំណុំ បានត្រឹមត្រូវ។ 

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

សួស្ដី ខ្ញុំឈ្មោះ វ៉េង សុវណ្ណ ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា (គ្រូកម្រិតបរិញ្ញា+១) និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បង្រៀនមុខវិជ្ជានេះរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំជាគ្រូឧទ្ទេសគណិតវិទ្យានៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត។ ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមកសាងចំណេះដឹង និងបំណិនគណិតវិទ្យាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិបទសិក្សាទំនើបក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម៤.០ សតវត្សរ៍ទី២១។