កុំព្យូទ័រសំរាប់ការងាររដ្ឋបាល

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

កុំព្យូទ័រសំរាប់ការងាររដ្ឋបាល

កុំព្យូទ័រសំរាប់ការងាររដ្ឋបាល គឺជាវគ្គដែលអនុញាតិអោយអ្នកចេះរៀបចំឯកសារ, បង្កើតបទបង្ហាញ (Presentation), រៀបចំ និងបង្កើតវិក័យបត្រ, ស្រាវជ្រាវទិន្នន័យ ឬឯកសារនានា និងផ្ញើអ៊ីមែលអោយមានលក្ខណៈស្តង់ដារការងារ។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 25
 • 45
 • Course Includes
 • រៀនអនឡាញផ្ទាល់ (LIVE)
 • សរុបរយៈពេលសិក្សា 75 ម៉ោង
 • វគ្គច័ន្ទ-សុក្រ 01ម៉ោង/01ថ្ងៃ
 • វគ្គសៅរ៍-អាទិត្យ 02ម៉ោង30នាទី/01ថ្ងៃ


What you will learn

 • រៀន Microsoft Word សំរាប់រៀបចំឯកសារ លិខិតស្នាមអោយមានស្តង់ដារការងារ
 • រៀន Microsoft Excel ដើម្បីបង្កើតវិក័យបត្រ
 • រៀន Microsoft PowerPoint ដើម្បីរៀបចំបទបង្ហាញ
 • រៀនអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត (Internet) និងអ៊ីមែល​ (Email)

Course Content

4 sections • 17 lectures •
ការចាប់ផ្ដើម Microsoft Word
mb
របៀបបង្កើតឯកសារ
mb
របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Tools
mb
របៀបរៀបចំកថាខណ្ឌ
mb
Table, Graphic, and Proofing document
mb
ការបោះពុម្ភឯកសារ
mb
Create Table
mb
Calculation Operators In formation
mb
Logical Function Group
mb
ការណែនាំពីកម្មវិធី Power Point
mb
ការរៀបចំ Slide
mb
របៀបបង្កើត WordArt , Shape, Clip Art, Picture
mb
សិក្សាពី Table, Chart,
mb
ការប្រើប្រាស់ Animation​ក្នុង Slide
mb
របៀប Print Slide
mb
របៀបបង្កើត Email
mb
របៀបប្រើប្រាស់ Email
mb

Requirements

 • តំរូវអោយមានកម្មវិធី Microsoft Office និងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត

Description

ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលចែកជា០៤ ផ្នែកសំខាន់ៗ សំរាប់បំពេញកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនធំ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អង្គការ ឬស្ថាប័នផ្សេងៗ។

ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គនេះ អ្នកនឹងចេះរៀបចំលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលផ្លូវការ, បង្កើតស្លាយបទបង្ហាញ (Presentation), ចេះរៀបចំ នឹងបង្កើត Invoice ដោយប្រព័ន្ធគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ចេះប្រើអ៊ិនធឺណិតដើម្បីកិច្ចការស្រាវជ្រាវ, និងចេះផ្ញើអ៊ីមែលអោយមានលក្ខណៈស្តង់ដារការងារ។

 

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

សូស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ សោភ័ណ្ឌ សព្វថ្ងៃខ្ញំជាគ្រូបង្រៀន កុំព្យូទ័រផ្នែក Microsoft Office និងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់មន្រ្ដីឥណទាន និង បេឡាករ (CO and Teller ) របស់ក្រុមហ៊ុន​ SIP Consulting Co.,LTD ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង​ Factory Phnom Penh។