លីមីត និងដេរីវេនៃអនុគមន៍

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

លីមីត និងដេរីវេនៃអនុគមន៍

លីមីត និងដេរីវេនៃអនុគមន៍ ជាមេរៀនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 30
 • 40
 • Course Includes
 • រៀនអនឡាញផ្ទាល់(LIVE)
 • សរុបរយៈពេលសិក្សា 20ម៉ោង
 • វគ្គច័ន្ទ-សុក្រ01ម៉ោង/01ថ្ងៃ
Tags:
MathWhat you will learn

 • រៀនពីនិយមន័យលីមីត និងគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍
 • កំណត់និយមន័យអនុគមន៍ជាប់ និងដោះស្រាយលំហាត់ទាក់ទងនឹងអនុគមន៍ជាប់
 • រៀនពីនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ និងគណនាដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់នៃអនុគមន៍
 • រៀនពីការប្រើដេរីវេក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបរមា។

Course Content

4 sections • 18 lectures •
លីមីតត្រង់ចំនួនកំណត់ និងអនន្ត
mb
លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន
mb
លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់
mb
លីមីតរាងមិនកំណត់
mb
លីមីតនៃអនុគមន៍មិនពីជគណិត
mb
សញ្ញាណនៃអនុគមន៍ជាប់
mb
ភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច
mb
លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់
mb
ភាពជាប់លើចន្លោះ
mb
ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្ដាក់
mb
អនុវត្តន៍
mb
ទ្រឹស្ដីបទតម្លៃកណ្ដាល
mb
ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់x_0
mb
ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់
mb
ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
mb
ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់
mb
អនុវត្តន៍ក្នុងការគណនាតម្លៃបរមា
mb
ល្បឿន និងសំទុះនៃចលនា
mb

Requirements

 • 1. សិស្សដែលខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះ 2. សិស្សពូកែដែលចង់ពង្រីកសក្ដានុពលចំណេះដឹង 3. រៀនដោយការយល់ និងមានការគិតស៊ីជម្រៅ 4. មេរៀនដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុប

Description

ក្រោយពីរៀនចប់វគ្គនេះ សិស្សនឹងមានសមត្ថភាព៖

 • យល់ដឹងពីនិយមន័យលីមីត និងគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍
 • កំណត់និយមន័យអនុគមន៍ជាប់ និងបង្ហាញអនុគមន៍ជាប់
 • យល់ដឹងពីនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ និងគណនាដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់នៃអនុគមន៍
 • ប្រើដេរីវេក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបរមា។

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

សួស្ដី ខ្ញុំឈ្មោះ វ៉េង សុវណ្ណ ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា (គ្រូកម្រិតបរិញ្ញា+១) និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បង្រៀនមុខវិជ្ជានេះរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំជាគ្រូឧទ្ទេសគណិតវិទ្យានៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត។ ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមកសាងចំណេះដឹង និងបំណិនគណិតវិទ្យាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិបទសិក្សាទំនើបក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម៤.០ សតវត្សរ៍ទី២១។