វិញ្ញាសារគណិតត្រៀមប្រឡងគ្រូ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

វិញ្ញាសារគណិតត្រៀមប្រឡងគ្រូ

អ្នកសិក្សានឹងទទួលបានវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា(១២+២ និង១២+៤)។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 30
 • 40
 • Course Includes
 • រៀនអនឡាញផ្ទាល់(LIVE)
 • សរុបរយៈពេលសិក្សា40ម៉ោង
 • វគ្គច័ន្ទ-សុក្រ01ម៉ោង/01ថ្ងៃ
 • ទទួលបានឯកសារជា pdf
Tags:
Preparation ExamCourse Content

2 sections • 4 lectures •

Requirements

 • 1. រៀនវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បឋមសិក្សា និងមតេយ្យសិក្សា(១២+២ និង១២+៤)

Description

ក្រោយពីរៀនចប់វគ្គនេះ អ្នកសិក្សានឹងយល់ដឹងពីមេរៀនមូលដ្ឋានសំខាន់ៗ, យល់ដឹងពីវិញ្ញាសាធ្លាប់ដែលប្រឡងចេញ និងវិញ្ញាសាបន្ថែមសម្រាប់ត្រៀម, យល់ដឹងពីរបៀបសរសេរក្នុងពេលប្រឡង។

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

សួស្ដី ខ្ញុំឈ្មោះ វ៉េង សុវណ្ណ ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា (គ្រូកម្រិតបរិញ្ញា+១) និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បង្រៀនមុខវិជ្ជានេះរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំជាគ្រូឧទ្ទេសគណិតវិទ្យានៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត។ ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមកសាងចំណេះដឹង និងបំណិនគណិតវិទ្យាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិបទសិក្សាទំនើបក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម៤.០ សតវត្សរ៍ទី២១។