មូលដ្ឋានគ្រឺះ Figma

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

មូលដ្ឋានគ្រឺះ Figma

Figma គឺជាកម្មវិធីរចនាឌីជីថល ដ៏មានអានុភាពដែលជួយលោកអ្នកក្នុង រចនា UI និង UX ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី គេហទំព័រ ឬសមាសធាតុ UI ដែលបន្ទាប់មកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងផ្សេងទៀត។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 15
 • 50
 • Course Includes
 • រៀនតាមវីដេអូ
Tags:
Photoshop Coreldraw Inkscape IllustratorWhat you will learn

 • រៀនរចនា និងបង្កើតនាមប័ណ្ណ (Name Card)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតផ្ទាំងរូបភាព (Poster)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ (Banner)
 • រៀនរចនា និងបង្កើតខិត្តប័ណ្ណ (Flyer, Brochure)
 • រៀនរចនា និងបង្កើត UX/UI សំរាប់កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិច

Course Content

6 sections • 58 lectures • 02h 37m total length
មេរៀនទី១ ការបង្កើត Account
4:40min
មេរៀនទី២ ការបង្កើតឯកសារថ្មី
02:39min
មេរៀនទី៣ ស្វែងយល់ផ្ទាំងកម្មវិធី
02:24min
មេរៀនទី៤ របៀប Pan-Zoom in-Zoom out
02:44min
មេរៀនទី៥ ការកំណត់ Theme និង Layout
02:35min
មេរៀនទី៦ ការ Save និងដាក់ឈ្មោះ ឯកសារ
01:31min
មេរៀនទី៧ ការបង្កើត Frame
05:38min
មេរៀនទី៨ របៀបប្រើប្រាស់ Page
03:02min
មេរៀនទី៩ របៀប Add Grid
03:20min
មេរៀនទី១០ ការ Add Column
03:28min
មេរៀនទី១១ ការ Add Row
03:35min
មេរៀនទី១២ ការ Add Guide Line
01:45min
មេរៀនទី១៣ ការប្រើប្រាស់ Smart Guide
02:27min
មេរៀនទី១៤ ការ Export
06:18min
មេរៀនទី១ ការប្រើប្រាស់ Rectangle tool
05:43min
មេរៀនទី២ ការប្រើប្រាស់ Line tool
02:13min
មេរៀនទី៣ ការប្រើប្រាស់ Arrow tool
02:43min
មេរៀនទី៤ ការប្រើប្រាស់ Ellipse tool
02:28min
មេរៀនទី៥ ការប្រើប្រាស់ Polygon tool
03:35min
មេរៀនទី៦ ការប្រើប្រាស់ Star tool
02:22min
មេរៀនទី៧ ការប្រើប្រាស់ Place Image tool
03:38min
មេរៀនទី៨ ការប្រើប្រាស់ Pen tool
01:30min
មេរៀនទី៩ ការប្រើប្រាស់ Pencil tool
02:30min
មេរៀនទី១០ ការប្រើប្រាស់ Hand tool
01:26min
មេរៀនទី១១ Edit Anchor point
05:41min
មេរៀនទី១២ Add Comment tool
05:07min
មេរៀនទី១៣ Slice tool
03:15min
មេរៀនទី១៤ Text tool
03:11min
មេរៀនទី១៥ ការដាក់ពណ៌ Fill និង Stroke អក្សរ
02:57min
មេរៀនទី១៦ ការតំឡើង Font Installer
03:13min
មេរៀនទី១៧ ដាក់រូបភាពក្នុងអក្សរ
02:13min
មេរៀនទី ១ ការប្រើប្រាស់ Fill
05:53min
មេរៀនទី ២ ការប្រើប្រាស់ Linear Gradient
02:50min
មេរៀនទី ៣ ការប្រើប្រាស់ Radial Gradient
03:28min
មេរៀនទី ៤ ការប្រើប្រាស់ Angular Gradient
02:54min
មេរៀនទី ៥ ការប្រើប្រាស់ Diamond Gradient
02:50min
មេរៀនទី ៦ ការយករូបភាពដាក់ចូល Objects
02:44min
មេរៀនទី ៧ ការប្រើប្រាស់ Strokes
04:04min
មេរៀនទី ៨ ការប្រើប្រាស់ Stroke Style
02:25min
មេរៀនទី ១ ការប្រើប្រាស់ Shadow
03:27min
មេរៀនទី ២ ការប្រើប្រាស់ Inner shadow
02:13min
មេរៀនទី ៣ ការប្រើប្រាស់ Layer blur
02:13min
មេរៀនទី ៤ ការប្រើប្រាស់ Background blur
02:24min
មេរៀនទី ៥ ការ Remove fill and stroke
03:12min
មេរៀនទី ៦ ការចម្លងពណ៌(Color picker)
02:17min
មេរៀនទី ១ ការ Select Objects
02:31min
មេរៀនទី ២ ការប្រើប្រាស់ Stacking Order
03:46min
មេរៀនទី ៣ ការបង្វិល Objects
02:34min
មេរៀនទី ៤ ការប្រើប្រាស់ Flip objects
02:19min
មេរៀនទី ៥ ការ Group objects
05:08min
មេរៀនទី ៦ ការ Show-hide objects
01:43min
មេរៀនទី ៧ ការ Lock and unlock objects
03:28min
មេរៀនទី ៨ ការ Copy និង Duplicate
02:23min
មេរៀនទី ៩ ការប្រើប្រាស់ Move to page
03:35min
មេរៀនទី ១ ការប្រើប្រាស់ Align Objects
05:00min
មេរៀនទី ២ ការប្រើប្រាស់ Distribute Objects
03:29min
មេរៀនទី ៣ ការប្រើប្រាស់ Tidy up
02:40min
មេរៀនទី ៤ ការប្រើប្រាស់ Boolean
03:45min

Requirements

 • 1. មិនត្រូវការបទពិសោធន៍ផ្នែករចនាក្រាហ្វិក។ 2. កុំព្យូទ័រត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ Internet 3. មានចិត្តចង់រៀនផ្នែករចនាក្រាហ្វិក។

Description

Figma គឺជាកម្មវិធីរចនាឌីជីថល ដ៏មានអានុភាពដែលជួយលោកអ្នកក្នុង រចនា UI និង UX ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី គេហទំព័រ ឬសមាសធាតុ UI ដែលបន្ទាប់មកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងផ្សេងទៀត។

 

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

សួស្តី ខ្ញុំឈ្មោះ ថាត ធី ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រនៅក្នុងអង្គការមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជាអង្គការដែលផ្តល់ជំនាញកុំព្យូទ័រដល់សិស្ស។ ខ្ញុំ​មាន​បទពិសោធន៍ ១០ ឆ្នាំ​ក្នុងការបង្រៀន​បង្កើត​គំរូ 3D, ការ​កាត់តវីដេអូ និង​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិក។ ខ្ញុំរំភើប ហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកជំនាញទាំងនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា។